[DERSİN KODU-ADI (Teorik+Lab/Uyg)Kredi)]

ELK-101  ÖLÇME (2+2)3
Ölçmenin tanımı, hata, gecikme, hataların sınıflandı­rılması, temel ilkeler.  Akım, gerilim,direnç, güç, güç katsayısı, frekans ölçmek, periyot, genlik, faz farkı, ani değer, tepe değer,etkin değer,ortalama değer, elektrik alanı, manyetik alan, yalıtkanlık. Analog–sa­yısal ölçü aletleri, AA-DA ölçü aletleri,  Amper­metre,Voltmetre, Ohmmetre, Watmetre, Cosfimetre ,Frekansmetre, Osiloskop, Gaussmetre, Meger, Flüksmetre, Ampermetre ve voltmetrenin ölçme alanlarının genişletilmesi Sıfır ayarı, ölçü kademe se­çimi, voltmetre ve ampermetrenin ölçeklenmesi  Ekranlama ve topraklama

ELK-103  ELEKTRİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ (3+0)3

Elektriksel terimler; elektrik yükü, kuvvet, potansiyel fark, akım, güç, enerji. Elektriksel elemanlar; direnç, bobin, kondansatör. R, L, C elemanların seri, paralel ve seri-paralel bağlantıları ve eşdeğerleri. Ohm ka­nunu, Kirchhoff kanunları. Elektrik ölçü aletleri ve devreye bağlantıları; ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre. Güvenlik tedbirleri; toprak­lama ve kaçak akım koruma röleleri, güvenlik tali­matları. Temel elektrik-elektronik devre elemanları­nın tanıtılması; direnç, bobin, kondansatör, diyot, zener diyot, transistör. Katalog bilgisi ve sağlamlık testi.

ELK-102  ELEKTRİK  TESİSAT TEKNOLOJİSİ  (3+2)4

İş sağlığı ve güvenlik önlemleri  Genel güvenlik Ko­ruyucu malzemeler Elektrik işlerinde güvenlik ön­lemleri Acil durum Tesisat yönetmelik maddeleri, adi anahtar, komütatör anahtar, vaviyen anahtar, merdi­ven otomatiği, fluoresan lamba, akkor flamanlı lamba, özel lambalar, priz tesisatları, kaçak akım rö­lesi,  aşırı-düşük gerilim rölesi, sigorta, elektrik sa­yacı, izolatör bağlantıları, topraklama tesisatı, kablo bağlantıları, iletken bağlantı noktalarının yalıtımı, yalıtkanlık deneyi. Zil, refkontak, diyafon, seslen­dirme, telefon, yangın bildirim, hırsız bildirim, para­toner, anten tesisatları. Aydınlatma, güç dağıtım, tele­fon, televizyon, sinyalizasyon panoları. Ethernet, HUB, Router, Switch, LAN, WLAN bağlantıları. Asansör elektrik tesisatı Taşıtlardaki sinyalizasyon, aydınlatma,ateşleme,alarm ve kontrol tesisatları

ELK -201  DEVRE ANALİZİ   I  (3+2)4

Devre elemanlarının (direnç-bobin-kondansatör) akım ve gerilim denklemleri, elektrik devrelerinin sa­deleştirilmesi Kaynaklar; bağımlı, bağımsız, kaynak dönüşümleri, ideal kaynaklar, gerçek kaynaklar, kay­nak fonksiyonları, kaynakların sadeleştirilmesi, ba­ğımlı kaynaklar deneyi. Devre teoremleri; Kirchhoff akım ve gerilim kanunları, çevre akımları, düğüm yöntemi, süperpozisyon, Thevenin, Norton, maksi­mum güç teoremleri ve bunlarla ilgili deneyler. Bi­rinci mertebeden elektrik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin genel çözümleri, zaman sabitleri, gra­fik çizimlerinin çıkartılması. İkinci mertebeden elekt­rik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin çözüm­leri ve grafiklerinin çıkartılması, RLC devrelerinin incelenmesi deneyleri. Değişik elektrik devrelerinin topolojileri; kiriş, kol, ağaç, dal ve devre graflarının çıkartılması. Değişik elektrik devrelerinin analizi, pa­ket programlar kullanılarak  elektrik devrelerinin analizi.

ELK-203  ELEKTRONİK (3+2)4

Yarı iletkenlerin yapısı, katkılı malzemeler, pn bile­şimleri, Diyotların yapısı, karakteristiklerinin ince­lenmesi, diyot uygulamaları, kenetleme ve kırpma devresi deneyleri, Zener diyot karakteristiğinin ince­lenmesi. Zener diyotun regülatör olarak kullanılması. Transistor ve FET’lerin yapısı, karakteristiklerinin incelenmesi, modellemesi.Transistörlü ve FET’li yükselteç devrelerinde öngerilimleme hesabı ve kü­çük sinyal analizi.RC kuplajlı, Transformatör kuplajlı çok katlı yükselteç devreleri. İşlemsel yükselteçlerin çalışma prensipleri. İşlemsel yükselteçler kullanılarak  toplama-çıkarma, integral, türev alma, işlemlerinin geçekleştirilmesi

ELK-204 ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSİ VE UYGULAMASI (2+0) 2 

Elektrik ve Elektronik terimlerinin tanıtılması. Güç kaynaklarının, elektirik devrelerinin kısaca açıklan-ması. Transformotorlar, Redresörler (dogrultmaçlar). Kaynak makinaları ve elektrik motorlarının kontrol edilmesi. Ergitme üniteleri (fırınlar) ve ısıl işlem fırınları. Emniyetli çalışma, bakım ve arızaların giderilmesi.

ELK-205  ELEKTROMANYETİK  ALAN TEORİSİ    I  (3+0)3

Vektörel işlemler, Koordinat sistemleri. Kulon kanunu ve elektrik alan şiddeti, elektrik potansiyeli ve potan­siyel enerji, elektrik yükü ve potansiyel enerji arasın­daki ilişkiler, elektrik akısı ve akı yoğunluğu. Gauss Kanunu. İletkenlik, yalıtkanlık, kuvvet, elektrostatik enerji. Alandaki yer değişimi, Lorentz Kanunu. Kapasitans.

ELK-212  MESLEK MATEMATİĞİ  (3+0) 3

 Hata analizi, Lineer Denklem Sistemlerin initeratif Metodlarla Çözümü, Lineer Olmayan Denklem Sistemlerinin Nümerik Çözümü, Öz Değer ve Öz Vektör Problemleri, İnterpolsyon, En küçük kareler Metodu ile Eğri uydurma, Nümerik Türev, Nümerik İntegral. Fark Denklemleri. Diferansiyel Denklemler için başlangıç Değer Problemlerinin Nümerik Çözü-mü.

ELK-209  ENDÜSTRİYEL  ÖLÇME  (2+1)2

Enerji dönüşüm etkileri ile sıcaklık, gerilme, bu­rulma,moment, kuvvet, basınç, nem, hız, debi, yer değiştirme, ışınım ve pozisyon algılayıcıları. Enerji dönüşümlerine göre algılayıcıların gruplara ayrılması, teknolojilerinin gelişimi ve uygulama alanları. Enerji dönüşümü aygıtları ve etkileri Veri İşleme Sistemleri; enerji dönüşümleri, enerji dönüşümleri, enerji dönü­şüm aygıtları ve etkileri, giriş-çıkış dönüştürücüleri­nin belirlenmesi, endüstriyel tasarım için gerekli par­çaların belirlenmesi. Güvenlik, hırsız alarmı ve oto­masyon, nem, sıcaklık, PIR, AFIR, strengeç, doğrusal ve açısal yer değiştirme, yakınlık, LVDT algılayıcı­ları ve uygulama alanları.

ELK-202  DEVRE ANALİZİ   II  (3+2)4

AA dalga şekilleri ve denklemleri, ani, ortalama, et­kin, maksimum değerleri, frekansı, güç (reaktif, aktif ve görünür güç), güç katsayısı (Cos j), dalga şekille­rinin çizilmesi.

Seri ve paralel AA devrelerinde fazör diyagramları­nın çizimi, sıfır faz, ileri faz, geri faz. Empedans, endüktif ve kapasitif reaktans,  admitans, süseptans Kirchoff kanunları, çevre akımları, düğüm gerilim­leri, süperpozisyon, Thevenin, Norton, maksimum güç teoremlerinin AA devrelerine uygulanması ve hesaplamaları. Üç fazlı sistemler; yıldız, üçgen bağlı devreler. Üç fazlı devrelerde güç hesapları, dengeli ve dengesiz yükler Devre elemanlarının ve birinci ve ikinci mertebeden devrelerin "s" domenindeki eşde­ğerleri ve Laplace yöntemi ile çözümleri. Seri ve pa­ralel devrelerde frekans karakteristiği, seri ve paralel rezonans, rezonans frekansı hesabı, bant genişliği, desibel, frekans cevap eğrileri, pasif filtreler, alçak geçiren, yüksek geçiren, bant durduran, bant geçiren filtreler ve karakteristikleri.

ELK-204 ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSİ VE UYGULAMASI (2+0) 2 

Elektrik ve Elektronik terimlerinin tanıtılması. Güç kaynaklarının, elektrik devrelerinin kısaca açıklan­ması. Transformotorlar, Redresörler (dogrultmaçlar). Kaynak makinaları ve elektrik motorlarının kontrol edilmesi. Ergitme üniteleri (fırınlar) ve ısıl işlem fı­rınları. Emniyetli çalışma, bakım ve arızaların gide­rilmesi.

ELK-206  ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ   II  (3+0)3

Manyetizma prensipleri, mıknatıslığın açıklanması, mıknatıs çeşitleri, manyetik özelliklere göre malzeme çeşitleri. Ampere ve Biot-Savart kanunları, manyetik alan temel öğeleri, manyetik devreler ve uygulama­ları. Manyetik alan içerisinde bulunan iletkene etki eden kuvvet, manyetik alanın etkileri. Faraday ka­nunu, elektromanyetik indüksiyon ve çeşitleri, Man­yetik enerji ve manyetik kuvvetler, Self ve karşıt endüktans kavramları, Maxwell denklemleri. Manye­tik devrelerin elektriki eş değer devrelerinin çıkartıl­ması, elektrik devreleri ile manyetik devrelerin kar­şılaştırılması Manyetik devre analizinden ilgili paket programlar (Maxwell...vb.)

ELK-208  MANTIK DEVRELERİ  (2+2)3

Analog ve sayısal kavramlar; ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleriTemel  mantık kapıları; VE, VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı; RTL, DTL, TTL, ECL devreleri, sa­yısal entegre devre parametreleri, sınıflandırılması, Bipolar ve MOS entegre çeşitleri, Boolen Cebiri, Demorgan kuralıMantık fonksiyonlarının çıkarılması; tarifi, doğruluk tablosu, Karno diyagramlarının çıka­rılması, fark etmez durumları, sadeleştirme, Minterm-Maxterm açılımları ve sadeleştirme, kapıların dö­nüştürülmesi, fonksiyonların VEDEĞİL, VEYA-DEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi Kodlayı­cılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, multiplexer ve demultiplexer,  karşılaştırıcılar ve aritmetik işlemler Flip-Flop kavramları ve çeşitleri; RS, JK, D, T, MASTER / SLAVE RS Flip-Floplar Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar, senkron ve asenkron sayıcılar, kaskat sayıcılar, aşağı-yukarı sa­yıcılar, kaydediciler, ara birim elemanları, DAC ve ADC

ELK-214  MESLEKİ YABANCI DİL-I  (3+0)3

Temel elektrik, elektronik ve elektromanyetikle kullanılan büyüklüklerin tanıtılması temel kanun ve kavramlar.

ELK-319  MESLEKİ YABANCI DİL-II  (3+0)3

Elektrik makinaları ile ilgili tanım ve kavramlar. Kontrol terimleri, güç elektroniğinde kullanılan kavramlar ve elemanlar. Enerji iletiminde kullanılan kavramlar.

ELK-301  ELEKTRİK MAKİNELERİ -I  (3+2)4

Manyetik alan,manyetik alan kaynakları,manyetik devreler. Transformatörler; bir fazlı, çok fazlı, oto ve özel trafolar, yapıları, çalışma prensipleri. Transfor­matör bağlantıları: Polarite tayini ve bağlantıları. Elektromekanik enerji dönüşüm prensipleri. Elektromekanik enerji dönüşüm dinamik denklem­leri. DA makineleri yapıları ve çalışma prensipleri, performansı. DA makinelerinin  kararlı durum ana­lizi, kontrolü.

ELK- 305  ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ  (3+2)4

Kumanda devre elemanları; kontaktörler, termik ele­manlar, anahtarlar, röleler, termostatların sembolleri, özellikleri ve  çalışma prensipleri. Motor kumanda devreleri; başlatma, durdurma, frenleme, yön değiş­tirme, yolverme, hız kontrol devrelerinin şemalarının çizimi ve bağlantıları. Hidrolik-Pnomatik kumanda elemanları; valfler, basınç anahtarları, sembolleri, özellikleri ve çalışma prensipleri. Hidrolik-Pnomatik kumanda devre bağlantıları. Yarıiletkenli kumanda devre elemanları, özellikleri, seçimi ve bağlantıları. Programlanabilen kontrol devre elemanlarının özel­likleri, çalışma prensipleri ve şemalarının çizimi. Programlanabilen kontrol devre bağlantıları ve uy­gulamaları.

ELK- 307   MİKROİŞLEMCİLER  (3+2)4

Mikroişlemci tabanlı sistemler; mikroişlemci tipleri, hıza, fiyata, giriş-çıkış port sayılarına, komut seti ve fiziksel özelliklerine göre karşılaştırma. Uygulama alanları; kontrol sistemleri (araba motor yönetimi, robotik jetonlu makineler, yazıcılar), enstrumanta-syon sistemleri ( veri örnekleme, veri ka­yıt sistemleri, ölçme gösterge sistemleri, akıllı pano tipi ölçü aletleri, test cihazları ), haberleşme sistem­leri ( pos makineleri, fakslar, modemler, radyo sinyal aktarıcılar, radar sistemler, ATM, PC )Mikroişlemci tabanlı sistemler için yazılım ve yazılım tasarımı; iş­lem ve şartların ifade edildiği akış diyagramları veya Pseudo Kodları, program yazılımı. Anahtar, LED’ler, motorlar, ısıtıcılar, tuş takımı, LCD ve LED göster­geler, yazıcılar, ADC ve DAC’ ler gibi harici ele­manlar ile haberleşme gerektiren uygulamalar için yazılımın test edilmesi, program çalıştırılmadan önce uygun test data ile testi, sonuçların dokümantasyonu, yazılım Debug araçlarının kullanımı ( örnek geliş­tirme ortam devre emilatörü, IDE, ICE, simülatörler ) Haberleşme (Interface); programlanabilen haber­leşme araçları, seri-paralel haberleşme, UART ve PPI ’lar, I / O adresli araçlar, hafıza adresli araçlar, kont­rol sinyalleri, kesmeler, poling, el sıkışma  Mikroiş­lemci tabanlı sistemlerin tasarım, montaj ve testi; programlanabilen haberleşme, araçların seçimi, kul­lanımı, makine dilinde veya yüksek seviyeli dilde uy­gun program yazılımı ve testi.

ELK-302   ELEKTRİK MAKİNELERİ- II  (3+2)4

Döner manyetik oluşumu ve üç fazlı sargılar. Asenkron motorların çalışma prensibi. İndüklenen E.M.K.  ve tork, asenkron makinelerin eşdeğer dev­releri ve çıkarılması.Asenkron makinelerin çalışma modları; motor, jeneratör ve fren ( dört bölge modu), kararlı durum karakteristikleri. Asenkron motorların hız kontrolü. Senkron makineler; fiziksel özellikleri ve yapıları, çalışma prensipleri. Senkron makinelerin eşdeğer devreleri ve karakteristikleri. Senkron maki­nelerin paralel bağlanmaları, yük aktarımları, (V) eğrileri.

ELK- 306  ELEKTRİK MAKİNELERİ SARIM TEKNİĞİ  (3+2)4

Elektrik Makinelerinin etiket bilgileri; akım, gerilim, güç, güç katsayısı,kutup sayısı, devir sayısı, bağlantı tipi, koruma sınıfı.Manyetizma, transformatör teorisi, transformatör ( bir fazlı, üç fazlı, oto ve özel) nüve çeşitleri, sargı çeşitleri ve sarımı. DA makineleri teo­risi, endüvi ve endüktör nüve yapıları, sargı çeşitleri ve sarımı. AA generatör ve motor teorisi, stator ve rotor nüve yapıları, bir fazlı ve üç fazlı sargı çeşitleri ve sarımı. Montaj karakteristikleri, arıza bulma tek­nikleri ve elektrik makinelerinin bakım ve onarımı.

ELK-308  MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI  (2+2)3

Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit  mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Havvart,ARM,RISC; CISC, DSP VB..) mimariler arasındaki farklar, kulla­nım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavan­tajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, prog­ram derleme benzetime tabi tutma. Sistemi bir ben­zetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program ge­liştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları break points), adım adım çalıştırma.

ELK- 401  GÜÇ SİSTEMLERİ  (3+0)3

Enerji kaynakları ve üretim çeşitleri; termik, hidrolik, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları. İletim hat­ları, kullanılan malzememler ve iletim hattı çeşitleri;  üç fazlı dört hatlı ve üç fazlı üç hatlı dengeli –denge­siz,  kısa, orta ve uzun hatlar. Enerji dağıtım siste­minde kullanılan elemanlar; şalt sahaları, şalt ele­manları ve trafo merkezleri. Elektrik tüketim ihti­yaçlarının tespiti, enerji tarifeleri ve yük karakteris­tiklerinin tespiti. Güç sistemlerindeki hatalar; kısa devreler, faz-toprak, iki faz ve iki faz-toprak       arı­zaları, hata yerinin tespiti. Koruma elemanları; aşırı akım buchholz rölesi. Koruma yöntemleri.

ELK- 403  GÜÇ ELEKTRONİĞİ  (3+2)4

Güç yarı iletkenleri; diyot, transistor, tristör, triyak çalışma prensipleri, karakteristikleri. Anahtarlama elemanları. Güç elektroniği devrelerinin tasarımı; kontrolsüz ve kontrollü doğrultma devreleri. Konvertör ve invertörler, sürücü devreleri.  Koruma devreleri. Güç elektroniğinde kayıplar ve verim.

ELK-405  KONTROL SİSTEMLERİ   I  (3+2)4

Sistem tanımı, geribesleme kavramı, açık ve kapalı döngü kontrol sistemleri, transfer fonksiyonlarının hesabı. Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri ve paket programlar (MATLAB)  ile blok diyagram­ların sadeleştirilmesi, işaret akış diyagramlarını, Ma­son kazanç formülü, sistemlerin durum-uzay for­munda ifade edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması.  Model kavramı ve çeşitleri, sinyal, alt sinyal, para­metre ilişkileri, sistemlerdeki statik ve dinamik ele­manlar, elektriksel ve mekaniksel elemanların mo­dellenmesi ve aralarındaki ilişkiler.  Elektriksel sis­temlerin / ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması, Dişli yapıla­rın (çarkların) modellenmesi, efektif empedans he­saplamaları, elektriksel ve mekanik sistem benzer­likleri, elektro mekanik sistemlerin modellenmesi.  Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzle­mindeki cevapları.  Paket programlarda (örneğin MATLAB’ın Simulink Toolbox’ı) transfer fonksi­yonu ve faz değişim blok diyagramı oluşturma ve ör­nek giriş sinyallerine göre simülasyon sonuçlarının elde edilmesi.

ELK-421  ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ (SEÇ)  (3+0)3

Aydınlatma ve kuvvet tesisatı ile ilgili yönetmelikler, özel ve teknik şartnameler,  projelerde kullanılan semboller  ve kablo notasyonları.Tesisat hesapları; aydınlatma, gerilim düşüm, sigorta seçimi, kurulu güç ve maliyet hesapları. Aydınlatma projeleri; ofis, mesken, açık alanlar,  spor alanları, endüstriyel tesis, yol, detay ve dekorasyon aydınlatmaları. Kuvvet tesi­sat projeleri; atölye, fabrika, endüstriyel tesis, pano, kompanzasyon. Atölye, fabrika ve tesis organizas­yonu; mimari plana göre makine ve tezgahların yer­leştirilmesi. Bilgisayar destekli tasarım paket prog­ramı ile tesisat projesi hazırlamak için gerekli hesap­lamalar ve çizimler.

ELK-431  ENERJİ İLETİMİ (SEÇ)  (3+0)3

Enerji kaynakları ve enerji ihtiyacı, güç istasyonları ve çeşitleri, su türbinleri, generatör tipleri ve kısa devre. Gerilim regülasyonu, hidrolik ve termik sant­raların yapısı, elektriki techizat ve bunların bakım ve onarımı.  Güç istasyonlarının işletilmesi ve yük deği­şimi. Gaz türbinleri ve istasyonları, kullanılan ele­manlar ve bunların çevreye olan etkileri.  Nükleer radyasyon  ve korunma yöntemleri.

ELK-447  MEKATRONİK VE ROBOTİK (SEÇ)  (3+0)3

Makine ve mekatronik elemanları, sistemlerin yo­rulma ve ömürleri, akıllı makineler ve bunların par­çaları, endüstriyel robotlar ve gelişimleri, manipu-latör kinematiği, ters kinematik, robot hare­ketlendiricileri, robot algılayıcıları, ana kontrol kav­ramları, robot hareketleri, geri besleme, robotların noktalar arası hareketi, devamlı haraket ve kontrolü, robot uygulamaları.

rolü.

ELK-423  ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ  (SEÇ)  (3+0)3

Kuvvet tesisat projeleri ve çizimi. Atelye ve fabrika tesis organizasyonu. Ekonomik verimlilik hesapları.

ELK-433  GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ  (SEÇ)  (3+0)3

Güç sistemleri, iletim hatlarındaki direnç, endüktans ve kapasite, güç sistemlerinin modellenmesi, simetrik kısa devre analizi. Simetrili bileşenler teorisi, simetri­siz kısa devreler, faz-toprak, iki faz ve iki faz-toprak arızaları. Güç sistemlerinin matris analizi ve çözüm yolları. Yük akışı ve güç sistemlerinin kararlılığı.

ELK- 443  MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARI (SEÇ)  (3+0)3

Bilgisayar destekli elektronik devre yazılımları ve özellikleri; çalışma platformu, donanım gereksinim­leri, kurulumu, ağ üzerinde çalıştırılması. Analog, sa­yısal ve hibrit devre çizim ve simülasyonunda, baskı devre çıkarılmasında kullanılan yazılımlar, dosya formatı, dosya transferi. Paket programın kullanımı; proje dosyası oluşturma ortamı, elemanlar ve sem­bolleri, yeni sembol oluşturma, kütüphane tanıtımı, şema çizimi simülasyonu, hatalar ve düzeltilmesi, çıktı alınması, sonuçların gösterimi, sonuçların yo­rumlanması. Paket programlar ile elektronik devre ta­sarımı; devre tasarımında bireysel olarak kullanımı. Baskı devre çıkarım aşamaları; çizim ( el ile veya bilgisayarla), yazıcı çıktısı, asitli ortamda üretimi, montaj ve testi.

ELK-445   SİNYAL İŞLEME  (3+0)3

Sinyal türleri ve örnekleme, sürekli zamanlı, ayrık zamanlı sinyal ve sistemler. Örnekleme teoremi (Nyquist teoremi). Sinyal işleme elemanları ve dona­nımı, analog sinyal dönüştürücüler (bit sayısı, kuvantalama hatası, örnekleme frekansı, Nyquist fre­kansı, örtüşme (aliasing)), anti allas flitreler, sinyal işleme donanımı (sabit yada kayan noktalı9, özel amaçlı sinyal işleme donanımları.  Sayısal sinyal iş­leme teknikleri, ayrık fourier ve hızlı fourier dönü­şümü, spektral sızma ve pencereleme, spektral analiz teknikleri. Sayıusal sinyal işleme teknikleri, avantaj ve dezavantajları, özellikleri, sınırlı ve sınırsız tepkili sistemler.

ELK-425  SÜREÇ KONTROLÜ (SEÇ)  (3+0)3

Sinyal şekillendirme elemanları; diyot, gerilim kay­nağı, entegre devreler. Kontrol amacıyla veri elde etme sistemleri. Süreç kontrol denetleyicileri ve ayar teknikleri. Süreçlerin karakteristikleri; ayarlama ve performans kriterleri. Kontrol stratejileri; dağıtılmış kontrol, ileri besleme, kaskat ve oransal kontrol. İş­lemsel yükselteçli, tristörlü, MOSFET’li arayüz güç bağlantıları.

ELK- 435   SİNYAL VE SİSTEMLER (SEÇ)  (3+0)

Sürekli  ve ayrık zaman sinyal kavramı, özellikleri ve çeşitleri; sinüs,  basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri, örnekleme teoremi. Sürekli  ve ayrık sistem kavramı ve özellikleri, giriş/çıkış tanımı, hafızalı ve kümelenmiş sistem kavramları, durum kümesi; sıfır-durum, ve sıfır-giriş cevapları, Lineerlik ve zamanla değişmezlik kavramları, nedensellik, kararlılık, dü­zenlilik. Konvolüsyon teoremi, ayrık konvolüsyon, fark denklemleri ve oluşturulması, Laplace ve Z-dö­nüşümü, Fourier serileri ve dönüşümü. Ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü. Fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü.

ELK-400  MEZUNİYET TEZİ (0+2)1

Öğrencilere bu anabilim dalındaki konularda sentez seviyesinde ilgi duyduğu alanlardan birinde öğretim elemanı gözetiminde ve denetiminde belirlenecek bir proje çalışması ve konu ile ilgili kaynak taraması yaptırılır.

ELK- 402  ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK  (3+2)4

Güç elektronik uygulamalarında kullanılan sensörler; hız, konum, moment, aşırı akım, aşırı gerilim, nem, basınç ve sıcaklık sensörleri. Güç yarı iletkenleri ko­ruma ve kontrol devreleri, aşırı akım ve gerilime karşı koruma, kontrollü yarı iletkenin sürülmesi. Güç dönüştürücülerin tasarımı ve analizi. Güç dönüştürü­cüler için transformatör ve filtre tasarımı. Motor kontrolleri; hız, moment ve devir yönü kontrolleri. Sinyal şekillendirici ve dönüştürücü devrelerin tasa­rımı ve analizi; DAC, ADC kırpma ve kenetleme devreleri.

ELK- 406  KONTROL SİSTEMLERİ   II  (3+2)4

Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determi­nantları ile kararlılık. Routh tablosu, Routh Hurwitz kararlılık kriteri ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri. Karakteristik denklemin elde edilmesi, kök değerlerinin ‘S ‘ düzleminde gös­terilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı.  Bode diyagramı ile kararlılık analizi, loga­ritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı, Bode diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi, kazanç payı ve faz payı kavramları, Bode diyagramının pratik çizimi. Nyguist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanç hesaplamaları.  Sistemlerde denetleyici kavramı, ya­pıları ve çeşitleri. Ziegler Nicholes’un titreşim yön­temine göre geleneksel denetleyici tasarımı ve  ko­nularla paket program uygulamaları.

ELK- 410  MESLEKİ TASARIM  (3+2)4

Enstrümantasyon konuları. Elektrik devre ve sistem­lerin çalışma prensipleri ve kontrol yöntemleri. Elekt­rik devre sistemlerinin hesaplamaları. Elektrik devre sistemlerinin uygulamaları. Proje parçalarının birleş­tirilmesi. Seminerler, sunumlar, rapor yazma. İleti­şim.

ELK-422  AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ (SEÇ)  (3+0)3

Aydınlatma kavramları; ortamın analizi, yansıma ve ışığın kırılması, gerekli ışık alanının seçimi, aydınlık şiddeti ölçme, ışık kontrollü yansıtma, geniş yan­sıtma, dağınık yansıtma. Aydınlatma çeşitleri, direkt aydınlatma, endirekt aydınlatma. Aydınlatma ortam etkileri; duvar, tavan, yer ve eşyaların aydınlatmaya etkisi, gün ve gece ışığı, ışık polarizasyonu, lens ve filtre tipleri, parlaklık ve kontrolü. Aydınlatma ihti­yaçları ve kalitesi; uygun lamba, filtre ve yansıtma aracı seçimi.

ELK-432  ENERJİ DAĞITIMI (SEÇ)  (3+0)3

Enerji dağıtım kriterleri, dağıtım sistemleri, yük ka­rakteristikleri, dağıtım trafoları, regülatörler, trafo is­tasyonları ve koruma araçları.  LC hat modeli, iletim hattı denklemleri, iletim hattı kayıpları, iletim hattının genel parametreleri. Hat sonu ve eşlemeleri. Peryodik olarak yüklenmiş hatlar ve modelleri. Enterkonnekte bağlı hatlar ve modelleri. Akım ve gerilim trafoları, aşırı akım, diferansiyel ve empedans koruma sistem­leri. Transformatör, generatör ve hat koruması, parafudurlar, topraklama ve yalıtım.

ELK-424  BİNA OTOMASYONU (SEÇ)  (3+0)3

Kapalı ve açık  alan aydınlatma sistemleri. Elektrikli cihazların akıllı sistemlerle uzaktan kontrolü; kombi, fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin tele­fon hattı üzerinden uzaktan kontrol edilmesi Görün­tülü kapı otomatları ve sensörlü merdiven otomatları. İklimlendirme sistemleri; klimalar, ısıtma ve soğutma sistemleri. Yangın alarm ve söndürme sistemleri. Ka­palı ve açık alan kameralı güvenlik sistemleri; hırsız alarm. Kapalı ve açık alanlarda telefon, televizyon, bilgisayar, seslendirme sistemleri.

Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri.

ELK-434 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ (SEÇ)  (3+0)3

Güç sistemlerine giriş,  bir ve üç fazlı güç sistemler arasındaki farklar,  bileşenleri ve fonksiyonları. İletim hattı hesaplamaları, güç sistemlerinin modellenmesi,  güç sistemlerinin matris analizi ve çözüm metotları. Güç akışı ve performans kriterleri, gerilim ve akım profilleri, gerilim düşümleri, kayıplar ve verimlilik. Simetrili bileşenler teorisi, simetrik kısa devre ana­lizi, simetrisiz kısa devreler. Güç sistemlerindeki harmonik kaynakları, etkileri pasif ve aktif filtrelerle giderilmesi. Güç sistemlerinin geçici durum ve ka­rarlılık analizleri.

ELK-444  YAPAY ZEKAYA GİRİŞ (SEÇ)  (3+0)3

Yapay zeka kavramları. Habersiz ve haberli arat­tırma; kör ( blind ) arama, herustik arama, oyun tasa­rımı. Bilgilendirme ve sorgulama; öğrenme teorisi, öğrenme çeşitleri, yapay sinir ağları, bilgi ifade şe­killeri, semantik  devre, kalıp eşleştirme, belirsizlik, olasılık, planlama, grafiksel plan, Markov karar alma süreci, doğal dil işlemi, görüntü, alçak seviye görüntü ve sınıflama. İleri yapay zeka uygulamaları; öğrenme, görüntü algılama, doğal dil kavramı, belirsizlik du­rumunda sorgulama.

ELK-446  SAYISAL KONTROL (SEÇ)  (3+0)3

Durum değişkenleri, ayrık zamanlı sistemler ve dö­nüşümü, örnekleme, açık ve kapalı çevrim, ayrık za­manlı sistemler.  Ayrık  zamanlı  sistemlerin  mate­matiksel  modelleri.

Ayrık zamanlı sistemlerin zaman düzlemindeki cevap karakteristikleri ve karalılık analiz teknikleri. Sayısal denetleyici tasarımı (PID denetleyici, durum ve çıkış geri beslemeli denetleyiciler). Paket programlarda (örneğin MATLAB) ayrık zamanlı sistemlerin mo­dellenmesi ve benzetimlerinin yapılması.

ELK- 448  ÖZEL ELEKTRİK MAKİNELERİ (SEÇ)  (3+0)3

Step motorların yapıları, çalışma prensibi ve sürücü devreleri. Servo motorların çeşitleri, yapıları, çalışma prensipleri, özellikleri, sürme ve kontrol devreleri. Özel tip motorlar; Fırçasız DA motoru ve özellikleri, sürme ve kontrol devreleri, anahtarlamalı relüktans motor, özellikleri, sürme ve kontrol devreleri, histe­rezis motorlar ve kontrolü, lineer motorlar ve kont­

ELK-436  DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL (SEÇ)  (3+0)3

Kararlılık teoremleri; faz düzlemi, tanımlayıcı fonk­siyon, Liapunov yöntemi ve frekans düzlemi kriteri. Sürekli fonksiyonlu sistemler. Ayrık fonksiyonlu sistemler. Doğrusal olmama ve zamanla değişen sis­temler; uyartım devreleri, filtreler, manyetik devreler.